Deze website, die bedoeld is om informatie te verstrekken over het grensoverschrijdende TransfAIR-project, is ontworpen en ontwikkeld door ISSeP op basis van een bestaand WordPress-template.
Beheerder van de website: Laurence Haouche
Webhosting: ISSeP (via Belnet)

Auteursrecht
Alle producties van het TransfAIR-project zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur is verboden. Het is meer bepaald verboden om screenshots te maken, gegevens te extraheren of enige andere activiteit uit te voeren die tot doel heeft gegevens van de website te verzamelen, te reorganiseren of te manipuleren.

Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd en waarover het TransfAIR-team geen controle heeft. Dergelijke links zijn louter bedoeld als een service. De website kan ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover het team van het TransfAIR-project geen controle heeft. Het team van het TransfAIR-project garandeert niet de juistheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van de informatie die u op die websites kunt vinden.

Privacyverklaring
Dit privacybeleid informeert de bezoekers van de website en eventuele begunstigden van de diensten en/of acties die door de operators van het Interreg FWVL-project worden ondernomen over de manier waarop het consortium de informatie die aan het consortium wordt doorgegeven, gebruikt en beschermt. Voor het gemak worden al deze personen in dit privacybeleid aangeduid als “klant”. Dit privacybeleid kan te allen tijde door het projectconsortium worden gewijzigd of aangevuld, met name met het oog op de naleving van wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In een dergelijk geval zal de datum van de bijwerking van het beleid duidelijk bovenaan dit beleid worden aangegeven. Deze wijzigingen zijn bindend voor de klant zodra ze online worden gezet. De klant wordt daarom uitgenodigd om dit privacybeleid en de regels voor het gebruik van cookies regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen.

Persoonlijke gegevens
In het algemeen is het mogelijk om de inhoud van de website te raadplegen zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Door het verstrekken van de gevraagde informatie gaat de klant akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door het consortium, voor de doeleinden genoemd in punt 2 (Verwerkingsdoeleinden), alsmede voor de bij elk verzoek genoemde doeleinden. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 14 april 2016 informeert het projectconsortium u over de volgende punten:
De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijken
De verwerkingsverantwoordelijke is de projectleider van het TransfAIR-project, namelijk ISSeP, en de beheerder van de website. Hij waakt over de juistheid en relevantie van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de persoonsgegevens voldoen aan de toepasselijke regelgeving en dit privacybeleid.
Verwerkingsdoeleinden
Het consortium van het TransfAIR-project verwerkt en bewaart uw gegevens:
• Om te reageren op uw informatieverzoeken;
• Om u in staat te stellen zich te registreren voor de voorgestelde evenementen/acties
• Om u te informeren;
• Door middel van grensoverschrijdende evenementen;
• Door middel van publicaties;
• Via mailings en nieuwsbrieven;
• Via de Facebook-, Twitter- en LinkedIn-pagina’s van de consortiumpartners van het project;
• Voor statistische doeleinden;
• Om haar diensten te verbeteren.
Ontvangers
Alleen het consortium van het TransfAIR-project is de ontvanger van de verstrekte persoonlijke informatie. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners waarvan het consortium gebruik maakt in het kader van haar wettelijke of contractuele verplichtingen.
Noch het consortium, noch een van haar onderaannemers, externe dienstverleners of partners zullen de persoonsgegevens van de klanten van het project commercieel gebruiken.
De klant erkent dat, wanneer hij informatie deelt die bedoeld is voor een publicatie van het TransfAIR-project of enige inhoud die bedoeld is om op de website of websites van de projectpartners te verschijnen, deze informatie waarschijnlijk openbaar zal zijn.
Hij neemt ook nota van het feit dat hij, door deel te nemen aan een door het consortium (mede)georganiseerd evenement, toestemming geeft om zijn naam, voornaam en de naam van de organisatie waartoe hij behoort op te nemen in de lijst van deelnemers aan het evenement waaraan hij deelneemt.
Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens worden door het consortium van het TransfAIR-project alleen bewaard voor een termijn die overeenkomt met de hierboven vermelde doeleinden waarvoor zij worden verzameld. In ieder geval worden de gegevens niet langer dan 10 jaar bewaard, tenzij een andere bewaartermijn wordt opgelegd door een wettelijke of contractuele verplichting.
Rechten van de klant
De klant geniet van de volgende rechten, in overeenstemming met de bovengenoemde Europese verordening:
a. Recht op informatie
De klant heeft het recht om ingelicht te worden over wat het projectconsortium met de verzamelde gegevens doet. Het doel van het onderhavige document is om deze informatie te verstrekken.
b. Recht van inzage en mededeling van gegevens
De klant heeft het recht om toegang tot en inzage in de persoonlijke gegevens te krijgen die het consortium van het TransfAIR-project over hem heeft. De klant kan ook kennis nemen van de manier waarop het consortium de gegevens heeft verkregen en aan wie ze worden meegedeeld.
Met het oog op de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het project, zal het verzoek om toegang en inzage van gegevens door de klant worden verwerkt onder voorbehoud van het verstrekken van een identiteitsbewijs, met name door het overleggen van een elektronische of papieren kopie (vergezeld van een handtekening) van zijn geldige identiteitskaart. De aanvraag is kosteloos. Het consortium kan echter bezwaar maken tegen aanvragen die kennelijk onrechtmatig zijn (bijvoorbeeld vanwege hun aantal of hun repetitieve of systematische karakter).
c. Recht op rectificatie van persoonsgegevens
De Europese verordening biedt de klant de mogelijkheid om te verzoeken om rectificatie, bijwerking of verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben en die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd kunnen zijn.
d. Recht om bezwaar te maken
De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens in de volgende twee gevallen:
• wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust;
• wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt.
e. Recht op gegevenswissing en intrekking van toestemming
De klant heeft het recht om de wissing van gegevens die op hem betrekking hebben te verzoeken en te verkrijgen. Het consortium zal ingaan op het verzoek van de klant indien:
• de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
• de verwerking van de gegevens uitsluitend was gebaseerd op de toestemming van de klant en dat de klant zijn toestemming intrekt;
• de klant zich om gegronde redenen tegen de verwerking verzet.
In ieder geval kan het verzoek tot gegevenswissing door het TransfAIR-partnerschap worden geweigerd indien het verzoek noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de nakoming van een wettelijke of contractuele verplichting van het projectconsortium.
f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Op grond van dit recht kan de klant het projectconsortium verzoeken zijn gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat aan hem te verstrekken.
g. Wijze van uitoefening van de rechten
De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres.
Antwoordtermijn
Het consortium van het TransfAIR-project willigt het verzoek van de klant in met een antwoord dat is geformuleerd op dezelfde wijze als diegene gebruikt voor de uitoefening van het recht van de klant. Het verzoek van de klant wordt binnen de wettelijke termijn van een maand beantwoord, eventueel afhankelijk van de complexiteit van het verzoek binnen de maximale wettelijke termijn van 3 maanden na ontvangst van het verzoek.
Personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te raadplegen
Alleen het consortium van het TransfAir-project (partnerorganisaties en geassocieerde partners) is bevoegd om persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 2 hierboven
Klacht bij de bevoegde autoriteit
Het consortium spreekt de hoop uit dat eventuele problemen met betrekking tot de gegevensverwerking door middel van dialoog worden opgelost. Indien dit niet het geval is, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).
Beeldrechten
• Rechten van het TransfAIR-consortium
Tijdens evenementen die (mede)georganiseerd worden door het TransfAIR-projectconsortium en andere evenementen waaraan het consortium als “partner” of “medeorganisator” deelneemt, kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. De beelden zijn bedoeld om te worden verspreid op de website https://transfair-interreg.eu of de websites van de projectpartners en hun sociale netwerken. In overeenstemming met het beeldrecht is het gebruik van afbeeldingen die de identificatie van de klant mogelijk maken, onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de klant. Anders zal het consortium er geen openbaar gebruik van maken. De afbeeldingen op de website https://transfair-interreg.eu zijn de exclusieve eigendom van het consortium en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden afgebeeld op een andere website of blog. Elke vaststelling van een strafbaar feit kan leiden tot juridische stappen.
• Rechten van de klant
De klant erkent dat het partnerschap van het TransfAIR-project zich het recht voorbehoudt om zijn afbeelding te gebruiken in het kader van evenementen die (mede)georganiseerd worden door het consortium en een derde partij. Als de klant een foto niet wil laten afbeelden, moet het projectconsortium hiervan op de hoogte worden gesteld (via de websitebeheerder – l.haouche@issep.be) met duidelijke vermelding van de URL en de betreffende foto.

Cookiebeleid
Wanneer de klant voor het eerst verbinding maakt met de website, wordt hij gewaarschuwd dat informatie met betrekking tot de navigatie waarschijnlijk wordt opgenomen in bestanden die cookies worden genoemd.
Een cookie is een onzichtbaar stukje informatie dat door een website in de internetbrowser van de computer wordt opgeslagen. Zo’n cookie kan worden opgehaald bij een volgend bezoek aan dezelfde website. De cookie kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die hem heeft aangemaakt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij het consortium van het TransfAIR-project de voorafgaande toestemming van de klant heeft verkregen of indien de bekendmaking van dergelijke informatie wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om er kennis van te nemen.
Het consortium van het TransfAIR-project maakt hiervan gebruik om de navigatie op haar website te vergemakkelijken.
Bepaalde cookies zijn vrijgesteld van de voorafgaande toestemming van de klant voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend tot doel hebben de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-ID-cookies, cookies voor authenticatie en cookies voor het personaliseren van de interface. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de verantwoordelijke van de website.
Andere cookies, uitgegeven door derden, worden “blijvend” genoemd. Deze blijven in de terminal van de klant totdat ze worden gewist of verlopen.
Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan het privacybeleid van die derden. De links hiervan vindt u hieronder. Deze familie van cookies omvat analytische cookies, advertentiecookies (die de sitemanager niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (met name die van LinkedIn, Twitter en Facebook).

Analytische cookies stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals bezochte inhoud/pagina’s). Deze gegevens helpen de gebruiksvriendelijkheid van de TransfAIR-website verbeteren.
De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd om het plaatsen van cookies toe te laten. De browser gebruikt door de klant laat toe de standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts een deel van de cookies wordt aanvaard of geweigerd, afhankelijk van de uitgever.
Let wel, het weigeren van cookies kan de ervaring van de klant en zijn toegang tot bepaalde diensten of functionaliteiten van de websites wijzigen. Desgevallend wijst het projectconsortium alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de aantasting van de navigatieomstandigheden die zich voordoen als gevolg van het weigeren, verwijderen of blokkeren van cookies die nodig zijn voor de werking van de websites. Deze gevolgen kunnen niet gezien worden als schade en er kan dan ook geen schadevergoeding worden geëist.