Gedeelde informatie- en communicatiemiddelen

Momenteel wordt de beschikbare informatie over de luchtkwaliteit alleen op nationaal of regionaal niveau gepubliceerd en verspreid. Er is dus geen gemeenschappelijke of vergelijkbare informatie beschikbaar op het niveau van de drie regio’s: Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië. Het ontbreken van een informatie- of alarmdrempel op Europees niveau voor bepaalde verontreinigende stoffen (bv. fijnstof), zorgt dat ook de aanpak van periodes met verhoogde vervuiling verschilt. Dezelfde luchtkwaliteit kan leiden tot bindende maatregelen in het ene land terwijl een ander land geen enkele waarschuwing voorziet. Deze discrepanties, die vaak worden benadrukt in de media, leiden tot misverstanden en verwarring. Wanneer de bevolking zich wil informeren, zoekt ze vaak op minder-wetenschappelijk onderbouwde privésites i.p.v. officiële referentiesites (AtmoHDF, CELINE, VMM, AwAC/ISSeP).
Het doel van deze module is om de presentatie en de verspreiding van informatie te harmoniseren op grensoverschrijdend niveau, zowel in normale als in piekvervuilingssituaties. Op basis van de gegevens uit de resultaten van module 3 worden gemeenschappelijke communicatie-instrumenten ontwikkeld om de burgers van de drie regio’s te informeren over de huidige en verwachte luchtkwaliteit. De deskundigen uit de drie regio’s kunnen elkaar tijdens episodes van verhoogde vervuiling ook contacteren en overleggen. Concreet omvat de module drie acties.

Inventarisatie van praktijken en instrumenten

De Europese richtlijn 2008/50 eist dat de evolutie van de luchtkwaliteit onder het publiek wordt verspreid en ten minste dagelijks wordt bijgewerkt. Deze communicatie moet ook worden aangepast aan de doelgroepen (overheidsvertegenwoordigers, economische en gezondheidsactoren/SMOG-planactoren/burgers) en/of het bereikte verontreinigingsniveau. Het doel van dit onderdeel van het TransfAIR-project is om de balans op te maken van:

  • de gebruikte communicatiemiddelen
  • het soort informatie dat wordt verspreid
  • het beleid voor de verspreiding van gegevens in normale en afwijkende situaties.

Op basis van dit werk stellen alle projectpartners een beleid voor de verspreiding van gegevens vast om te zorgen voor geharmoniseerde communicatie en om de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie te verbeteren bij normale en abnormale situaties. Het beleid zal voldoen aan de Europese GDPR- en Inspire-richtlijnen.

Het opzetten en structureren van een platform voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling

We concretiseren de infrastructuur die alle verzamelde gegevens over de luchtkwaliteit moet herbergen in het bestudeerde grensoverschrijdende geografische gebied (Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen). Er wordt een databank opgezet voor het studiegebied.

Ontwikkeling van verspreidingswijzen onder het publiek

Door de praktijken en de informatie- en communicatiemiddelen te inventariseren kunnen we ze vergelijken en toetsen aan de verwachtingen van de gebieden.

Zo kunnen:

  • de voornaamste informatiemedia gekozen worden;
  • de noodzakelijke partnerschappen geïdentificeerd worden;
  • de media samen met deze partners ontwikkeld worden.